Algemene voorwaarden Studio Labrousse

Mevrouw K. Labrousse, handelend onder de naam Studio Labrousse, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62685597 en is gevestigd aan de Schipholpoort 100, 2034MC te Haarlem.

 1. Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Studio Labrousse.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: de Diensten die Studio Labrousse aanbiedt zijn het verlenen van adviezen en het vaststellen van ontwerpen op het gebied van interieur en styling, alsmede het inkopen van zaken vereist voor de uitvoering van de Overeenkosmt

6. Dienstverlener: Studio Labrousse, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Studio Labrousse.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Studio Labrousse heeft aangesteld, projecten aan Studio Labrousse heeft verleend voor Diensten die door Studio Labrousse worden uitgevoerd, of waaraan Studio Labrousse een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Studio Labrousse, alsmede voorstellen van Studio Labrousse voor Diensten die door Studio Labrousse aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Studio Labrousse waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

9. Producten: de materialen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Studio Labrousse, elke Overeenkomst tussen Studio Labrousse en Opdrachtgever en op elke dienst die door Studio Labrousse wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Studio Labrousse aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Studio Labrousse is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Studio Labrousse niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 1. Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door Studio Labrousse gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Studio Labrousse is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Studio Labrousse het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Studio Labrousse gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Studio Labrousse niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op basis van  door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Levertijden in het aanbod van Studio Labrousse zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Labrousse niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 1. Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Studio Labrousse heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Studio Labrousse te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Studio Labrousse zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.

3. Studio Labrousse is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Studio Labrousse wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Studio Labrousse wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Studio Labrousse is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Studio Labrousse met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 1. Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Studio Labrousse van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Studio Labrousse kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Studio Labrousse ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Studio Labrousse tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Studio Labrousse is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Studio Labrousse kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Studio Labrousse nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 1. Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. Studio Labrousse zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Studio Labrousse staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Studio Labrousse de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Studio Labrousse aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Studio Labrousse heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Studio Labrousse niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Studio Labrousse, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Studio Labrousse is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Studio Labrousse Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Studio Labrousse  dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief te betalen. Alle spoedopdrachten dienen bij vooruitbetaling betaald te worden.

8. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Studio Labrousse  gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

9. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Studio Labrousse aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Studio Labrousse of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Studio Labrousse recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10. Studio Labrousse heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of opgestelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar werken, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit indien daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

11. Indien expliciet overeengekomen ten behoeve van het uitvoeren van een opdracht is Studio Labrousse gerecht een machtiging van Opdrachtgever te vragen welke Studio Labrousse in staat stelt inkopen van interieurartikelen te doen. Het budget alsmede de specifieke zaken worden enkel ingekocht indien Opdrachtgever hiertoe schriftelijk de machtiging als bedoeld in vorige zinsnede heeft verleend. Opdrachtgever bepaalt te allen tijde het budget.

 1. Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Studio Labrousse verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Studio Labrousse niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Studio Labrousse is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Studio Labrousse verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Studio Labrousse voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Studio Labrousse kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Studio Labrousse gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Studio Labrousse.

Artikel 8   Ontwerp en advies

1. Studio Labrousse kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies en/of ontwerp opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever zal Studio Labrousse schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van de wijze van rapporteren, alsmede enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

3. Verleende ontwerpen en adviezen zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n) en de grootte van het overeengekomen budget.

4. Studio Labrousse zal Opdrachtgever schriftelijk via de overeengekomen wijze periodiek informeren over de  uitvoering van de werkzaamheden.

5. Studio Labrousse voert het verlenen van ontwerpen en adviezen uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

6. Opdrachtgever is verplicht Studio Labrousse tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in de opgestelde periodieke adviezen een daadwerkelijke tekortkoming van Studio Labrousse heeft opgemerkt. In geen geval worden reeds betaalde gelden gerestitueerd aan Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Studio Labrousse te melden op een wijze zodat Studio Labrousse in staat is om de gebreken te ontdekken, te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Studio Labrousse een bevestiging van ontvangst van de melding ontvangt.

Artikel 9   Artikel   (Op)levertermijn

1. De (op)leveringstermijn van een ontwerp en/of advies bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Studio Labrousse bij overeenkomst bepaald. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Studio Labrousse of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Studio Labrousse recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Indien Studio Labrousse tijdens zijn (verleende) diensten vertraging oploopt deelt hij dit schriftelijk en onder vermelding van de oorzaak van de vertraging binnen een redelijke termijn na intreding van de vertraging mee aan Opdrachtgever.

3. Indien de vertraging aan Opdrachtgever is toe te rekenen is Opdrachtgever verplicht de tot dan gemaakte kosten van Studio Labrousse te vergoeden.

 1. Artikel 10   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Studio Labrousse is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Studio Labrousse, Studio Labrousse een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 1. Artikel 11   Prijzen en betaling

1.. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd. Een voorschot van 50% van het totaal overeengekomen bedrag (afhankelijk van het gekozen pakket) is in ieder geval verplicht indien Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten omtrent het verlenen van advies.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Studio Labrousse gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

4. Opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.

5. De factuurdatum betreft de dag van oplevering van de overeengekomen dienst(en), tenzij door Studio Labrousse expliciet anders is bepaald.

6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Studio Labrousse. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Studio Labrousse een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

7. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Studio Labrousse gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

8. Studio Labrousse is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Studio Labrousse kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 1. Artikel 12   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Studio Labrousse zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Studio Labrousse meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Artikel 13   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Studio Labrousse gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Studio Labrousse de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Studio Labrousse verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Studio Labrousse tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Studio Labrousse op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 1. Artikel 14   Opschorting en ontbinding

1. Studio Labrousse heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Studio Labrousse gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Studio Labrousse is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Studio Labrousse is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Studio Labrousse te vergoeden voor elk financieel verlies dat Studio Labrousse lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 1. Artikel 15   Overmacht

1. Studio Labrousse is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Studio Labrousse wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Studio Labrousse, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Studio Labrousse zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Studio Labrousse of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Studio Labrousse buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Studio Labrousse is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

4. Indien Studio Labrousse bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Artikel 16   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Studio Labrousse alleen geacht te bestaan ​​indien Studio Labrousse dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Studio Labrousse, is Studio Labrousse uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Studio Labrousse binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Studio Labrousse deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Studio Labrousse in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van Diensten door Studio Labrousse leidt tot aansprakelijkheid van Studio Labrousse, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Studio Labrousse. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar dan wel per gebeurtenis/aanspraak wordt uitgekeerd.

4. Studio Labrousse sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Studio Labrousse is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Studio Labrousse voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Studio Labrousse geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Studio Labrousse.

6. Enige door Studio Labrousse opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Studio Labrousse.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Studio Labrousse is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Studio Labrousse opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Studio Labrousse. Studio Labrousse is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Studio Labrousse nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Studio Labrousse haar eigen advies.

9. Studio Labrousse staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Studio Labrousse verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Studio Labrousse vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Studio Labrousse binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Studio Labrousse.

 1. Artikel 17   Geheimhouding

1. Studio Labrousse en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Studio Labrousse bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Studio Labrousse is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Studio Labrousse opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Studio Labrousse steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Studio Labrousse op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Studio Labrousse zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Studio Labrousse niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Studio Labrousse aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Studio Labrousse vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Studio Labrousse vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Studio Labrousse is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Studio Labrousse en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 1. Artikel 18   Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Studio Labrousse waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Studio Labrousse en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Studio Labrousse worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Studio Labrousse gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Studio Labrousse rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Labrousse. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Studio Labrousse opgeleverde zaken, dient Studio Labrousse expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Studio Labrousse rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 1. Artikel 19   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Studio Labrousse verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Studio Labrousse zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Studio Labrousse van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Studio Labrousse voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Labrousse voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Studio Labrousse verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 1. Artikel 20   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Studio Labrousse of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@studiolabrousse.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Studio Labrousse de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Studio Labrousse zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 1. Artikel 21   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Labrousse en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Studio Labrousse heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Studio Labrousse en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (Jansstraat) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Haarlem, 28 augustus 2020